zapisz się do newslettera
wpisz szukane słowo
Partnerzy
Współpraca
Patronat

Zagadnienia etyczne

KODEKS ETYKI ZAWODOWEJ CZŁONKA PSP

 

Wyzwania współczesnego, szybko zmieniającego się świata, stawiają środowisku zawodowemu profesjonalistów związanych z rynkiem podłóg wiele wyzwań w zakresie przyczyniania się do tworzenia praktycznych, bezpiecznych, ekologicznych, sprzyjających zdrowiu oraz pięknych powierzchni podłogowych w istniejących oraz nowo powstających budynkach, a także poza nimi.

Polskie Stowarzyszenie Posadzkarzy, mając na uwadze szczególne znaczenie zasad etyki dla zapewnienia bezpieczeństwa w działalności zawodowej swoich członków, zobowiązuje tychże członków oraz pracowników Stowarzyszenia do przestrzegania poniższych zasad:

 

§ 1 Postawa osobista członka PSP
 

 1. Członek Stowarzyszenia ma obowiązek stosowania się do szeroko pojętych zasad współżycia społecznego, uczciwości osobistej i zawodowej oraz dobrych obyczajów. 
 2. Członek Stowarzyszenia powinien przewidywać konsekwencje swoich działań; liczyć się z możliwościami zagrożenia bezpieczeństwa informacji, życia, zdrowia oraz mienia.
 3. Członek Stowarzyszenia nie podejmuje działań korupcyjnych i niezgodnych z prawem.
 4. Członek Stowarzyszenia ma obowiązek przestrzegania statutu Stowarzyszenia i dbania o jego dobre imię.
 5. Członkowie Stowarzyszenia powinni udzielać sobie pomocy, służyć radą i doświadczeniem w sprawach związanych z wykonywaniem zawodu.

 

§ 2 Dbanie o wizerunek branży podłogowej
 

 1. Członek Stowarzyszenia powinien tworzyć pozytywny wizerunek branży podłogowej, rozpowszechniać wiedzę wśród społeczeństwa na jej temat: wyjaśniać jej funkcje i znaczenie dla potencjalnych użytkowników.
 2. Członek Stowarzyszenia powinien propagować cele Stowarzyszenia wśród innych przedstawicieli branży i zachęcać ich do wspólnej wymiany doświadczeń zawodowych i wdrażania najlepszych standardów materiałowych oraz technicznych.
 3. Członek Stowarzyszenia powinien aktywnie przeciwdziałać wszelkim przejawom psucia wizerunku branży podłogowej przez nierzetelnych wykonawców, dystrybutorów, producentów, przez używanie nieadekwatnych materiałów oraz przez niewłaściwe sposoby realizacji inwestycji.
 4. Członkowie Stowarzyszenia powinni promować rzetelnych wykonawców, dystrybutorów oraz producentów w branży podłogowej i rekomendować ich innym członkom Stowarzyszenia.

 

§ 3  Działalność zawodowa członka Stowarzyszenia
 

 1. Członek Stowarzyszenia prowadzi działalność gospodarczą z poszanowaniem obowiązujących norm branżowych i przepisów prawa, a w szczególności Prawa Budowlanego.
 2. Członek Stowarzyszenia aktywnie współpracuje z przedstawicielami innych branż i zawodów podczas realizacji wspólnych zadań.
 3. Członek Stowarzyszenia stale podnosi poziom swojej wiedzy i umiejętności zawodowych.
 4. Członek Stowarzyszenia nie podejmuje zadań, przerastających jego możliwości i umiejętności zawodowe.
 5. Członek Stowarzyszenia lojalnie współpracuje ze swoim kontrahentem:
  1. rzetelnie wycenia świadczone przez siebie usługi lub proponowane produkty,
  2. oferuje optymalne rozwiązania techniczne,
  3. informuje o wszelkich przeszkodach i zagrożeniach w realizacji zadania,
  4. wykonuje prace zgodnie z zawartą umową,
  5. stosuje legalne i sprawdzone materiały,
  6. zachowuje w tajemnicy informacje związane z realizowanym zadaniem,
  7. nie naraża kontrahenta na dodatkowe koszty i straty,
  8. na wykonane usługi i zastosowane produkty udziela stosownej gwarancji.
 6. Członek Stowarzyszenia przestrzega zasad uczciwej konkurencji wobec innych przedstawicieli branży.
 7. Członek Stowarzyszenia nie wykorzystuje, bez uzyskania stosownej zgody, rezultatów cudzej pracy i nie narusza praw autorskich innych osób.

 

§ 4 Spory i konflikty
 

 1. W przypadku sporu pomiędzy członkami Stowarzyszenia powinni oni dążyć do jego polubownego rozwiązania, a w razie konieczności, poddać się orzecznictwu Sądu Koleżeńskiego Stowarzyszenia lub Arbitra.
 2. Pierwszym krokiem przed wykorzystaniem instytucji Sądu Koleżeńskiego lub Arbitrażu w konfliktach dotyczących członków stowarzyszenia jest Mediacja.
 3. Sąd Koleżeński Stowarzyszenia rozpatruje także skargi wniesione na członka Stowarzyszenia przez inne osoby spoza grona członków Stowarzyszenia.
 4. Członkowie Stowarzyszenia mogą wnioskować do władz Stowarzyszenia o pomoc w rozwiązaniu konfliktu z innymi osobami spoza grona członków Stowarzyszenia.
 5. Członek Stowarzyszenia, wezwany przez Sąd Koleżeński, obowiązany jest stawić się w wyznaczonym miejscu i terminie, a w razie poważnej przeszkody, przedstawić usprawiedliwienie.
 6. W wypadku jednogłośnej zgody stron konfliktu na poddanie się decyzji wspólnie wybranego arbitra, każdy konflikt może być także rozwiązany na drodze dobrowolnego arbitrażu, przy czym decyzja arbitra staje się obowiązująca.
 7. W przypadku ewidentnego nieprzestrzegania przez członka Stowarzyszenia niniejszych zasad etyki zawodowej, mogą być wobec niego wyciągnięte sankcje organizacyjne zaakceptowane przez Walne Zebranie PSP.

 

§ 5 Postanowienia końcowe
 

 1. Niniejszy Kodeks reguluje podstawowe relacje członków zwyczajnych Stowarzyszenia ze wszystkimi jego kontrahentami, pracodawcą, podwładnymi i społeczeństwem.
 2. Każdy członek Stowarzyszenia powinien dochować wszelkiej staranności, aby w pełni stosować się do powyższych zasad.
 3. Członkowie Stowarzyszenia mogą załączać niniejszy dokument w swoich ofertach, prezentacjach, CV itp.
 4. Ciałem, które będzie inicjatorem wszelkich przyszłych zmian w powyższym kodeksie będzie Zarząd PSP.
 5. W wyniku przekształcenia Zespołu ds. Etyki powstanie Komisja ds. Etyki, która zostanie powołana w czasie najbliższego Walnego Zebrania Członków na wniosek przewodniczącego Zespołu ds. Etyki.
 6. Komisja ds. Etyki będzie odpowiedzialna za stworzenie reguł funkcjonowania Sądu Koleżeńskiego, instytucji Arbitrażu oraz instytucji Mediacji.
 7. Propozycje Komisji ds. Etyki odnoszące się do instytucji Mediacji i instytucji Arbitrażu muszą być zaakceptowane przez Zarząd PSP i do wejścia w życie nie wymagają zgody Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.
 8. Decyzje dotyczące przyjęcia niniejszego Kodeksu i późniejszych jego zmian oraz reguł funkcjonowania Sądu Koleżeńskiego, wymagają dla swojej ważności zgody Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.
 9. Po przyjęciu przez Walne Zebranie reguł funkcjonowania Sądu Koleżeńskiego, Komisja ds. Etyki ulegnie samorozwiązaniu i odbędą się wybory na Sędziów Sądu Koleżeńskiego.

 

Dokument zatwierdzony uchwałą Walnego Zebrania Członków Polskiego Stowarzyszenia Posadzkarzy  w dn. 23.05.2014.

Członkowie komisji

 1. Krzysztof Ostrowski – Przewodniczący ()
 2. Daniel Szarubka ()
 3. Tomasz Urbański ()
 4. Dariusz Wolinowski ()