22 / 06.2020

Nie zapomnij!!! Już za tydzień Walne Zebranie PSP

Zapraszamy na Walne Zebranie PSP, które odbędzie się w dniu 30 czerwca 2020 r., w Hotelu KASOR w Strykowie (sala Łabędzie) ul. Cesarska 2 (województwo łódzkie) – zobacz na mapie.
Pierwszy termin zebrania godzina 13:00, drugi termin 13:15.

Porządek obrad Walnego Zebrania Polskiego Stowarzyszenia Posadzkarzy

 1. Otwarcie Zebrania przez Prezesa powitanie Członków Stowarzyszenia oraz zaproszonych gości.
 2. Wybór protokólanta.
 3. Wybór komisji skrutacyjnej.
 4. Zatwierdzenie Porządku Zebrania.
 5. Sprawozdanie Zarządu PSP z działalności w 2019 roku.
 6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2019 rok.
 7. Głosowanie nad zatwierdzeniem sprawozdania Zarządu z działalności, w tym sprawozdania finansowego za 2019 rok.
 8. Głosowanie nad zatwierdzeniem sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2019 rok.
 9. Głosowanie nad udzieleniem Zarządowi PSP absolutorium za 2019 rok.
 10. Głosowanie nad udzieleniem Komisji Rewizyjnej absolutorium za 2019 rok.
 11. Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego za 2019 rok.
 12. Głosowanie nad zatwierdzeniem sprawozdania Sądu Koleżeńskiego za 2019 rok.
 13. Przedstawienie programu działania Stowarzyszenia na 2020 rok.
 14. Wybory uzupełniające do Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Posadzkarzy.
 15. Wolne wnioski i dyskusja nad zadaniami Stowarzyszenia.
 16. Zakończenie obrad.
 17. Lunch dla uczestników spotkania.

Przypominamy, że czynne i bierne prawo wyborcze mają Członkowie Zwyczajni nie zalegający ze składkami.

Wszystkich zainteresowanych uczestnictwem w Walnym Zebraniu PSP bardzo prosimy o potwierdzenie swojej obecności w spotkaniu do dnia 25 czerwca br., korespondencję kierując pod adres: biuro|posadzkarze.com.pl| |biuro|posadzkarze.com.pl

Licząc na niezawodny udział w Walnym Zebraniu łączę koleżeńskie pozdrowienia.

Henryk Wagner
Prezes Zarządu
Polskiego Stowarzyszenia Posadzkarzy

P.S. Na godzinę 10.00 w dniu 30.06 br. na spotkanie zapraszamy wszystkich Rzeczoznawców PSP, na którym omówione zostaną bieżące sprawy i potrzeby z zakresu uregulowań i wytycznych dla branży posadzkarskiej oraz przeprowadzona zostanie weryfikacja działalności Rzeczoznawców.

Po Walnym Zebraniu PSP zapraszamy wszystkich na lunch i zachęcamy do uczestnictwa w rozmowach kuluarowych.