25 / 08.2021

Walne Zebranie PSP

Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Posadzkarzy zaprasza do udziału w Walnym Zebraniu Sprawozdawczo – Wyborczym Stowarzyszenia, które odbędzie się dnia 17 września 2021r. o godzinie 11:00 w Strykowie z następującym porządkiem obrad:

 1. otwarcie Walnego Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego,
 2. wybór Przewodniczącego Zebrania oraz Sekretarza-Protokolanta,
 3. zatwierdzenie porządku obrad,
 4. przyjęcie regulaminu obrad,
 5. wybór komisji mandatowo-wyborczej (3 osoby) i komisji uchwał i wniosków (3 osoby),
 6. protokolarne stwierdzenie przez komisję mandatowo-wyborczą ilości obecnych na Zebraniu członków PSP oraz ważności podejmowanych uchwał,
 7. sprawozdanie Zarządu z działalności w okresie sprawozdawczym,
 8. sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z działalności w okresie sprawozdawczym,
 9. sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego PSP z działalności w okresie sprawozdawczym,
 10. dyskusja nad sprawozdaniami Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,
 11. dyskusja nad projektami uchwał i podjęcie uchwał,
 12. o zatwierdzeniu sprawozdania z działalności Zarządu w okresie sprawozdawczym,
 13. o zatwierdzeniu sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej w okresie sprawozdawczym,
 14. o zatwierdzeniu sprawozdania z działalności Sądu Koleżeńskiego PSP w okresie sprawozdawczym,
 15. o udzieleniu absolutorium członkom Zarządu PSP,
 16. o udzieleniu absolutorium członkom Komisji Rewizyjnej PSP,
 1. wybory Prezesa i członków Zarządu PSP:

a) zatwierdzenia regulaminu wyborów,

b) ustalenie listy kandydatów na funkcję Prezesa PSP,

c) głosowania na zgłoszonych kandydatów,

d) ogłoszenie wyników wyborów,

e) ustalenie listy kandydatów na członków Zarządu PSP,

f) głosowania na zgłoszonych kandydatów,

g) ogłoszenie wyników wyborów

 1. przedstawienie przez nowy Zarząd kierunków i programu działania na lata 2021 – 2024,
 2. ogłoszenie o ukonstytuowania się Zarządu,
 3. wolne wnioski,
 4. zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że materiały których zatwierdzenie podlega kompetencjom Walnego Zgromadzenia zostaną udostępnione do wglądu, nie później niż w terminie 14 dni przed terminem Walnego Zebrania w siedzibie Stowarzyszenia w Warszawie przy ul. Czarnomorskiej 13 p. 19 w godzinach 8:00-16:00 oraz na stronie internetowej PSP: www.posadzkarze.com.pl

Uprzejmie prosimy i zachęcamy do zapoznania się z treścią dokumentów, co umożliwi merytoryczną dyskusję w trakcie obrad i stworzy warunki do lepszego funkcjonowania Stowarzyszenia.

Przypominam, że czynne i bierne prawo wyborcze przysługuje Członkom, którzy nie mają zaległości w opłacaniu składek członkowskich.

Członkowie, którzy nie mogą wziąć udziału w Walnym Zebraniu, ale zgadzają się na zgłoszenie swojej kandydatury w wyborach i/lub chcą głosować, mogą przesłać załączone Oświadczenie o zgodzie na kandydowanie i/lub Pełnomocnictwo do reprezentacji. Wypełnione i podpisane dokumenty należy dostarczyć na adres PSP do dnia 15 września 2021.

Liczę na niezawodny udział w Walnym Zebraniu oraz łączę koleżeńskie pozdrowienia.

Henryk Wagner

Prezes Polskiego Stowarzyszenia Posadzkarzy

W sprawach organizacyjnych należy kontaktować się z Marcinem Witkowskim -Sekretarzem Generalnym emailem biuro@posadzkarze.com.pl lub telefonicznie pod nr tel.: 536 148 581.