31 / 05.2020

Walne Zebranie PSP w dniu 30.06.2020 r.

Zgodnie z paragrafem 22 Statutu Polskiego Stowarzyszenia Posadzkarzy zwołujemy Walne Zebranie PSP na dzień 30 czerwca 2020 r., które odbędzie się w Hotelu KASOR w Strykowie ul. Cesarska 2 (województwo łódzkie) – zobacz na mapie.
Pierwszy termin zebrania godzina 13:00, drugi termin 13:15.

Porządek obrad Walnego Zebrania Polskiego Stowarzyszenia Posadzkarzy

 1. Otwarcie Zebrania przez Prezesa powitanie Członków Stowarzyszenia oraz zaproszonych gości.
 2. Wybór protokólanta.
 3. Wybór komisji skrutacyjnej.
 4. Zatwierdzenie Porządku Zebrania.
 5. Sprawozdanie Zarządu PSP z działalności w 2019 roku.
 6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2019 rok.
 7. Głosowanie nad zatwierdzeniem sprawozdania Zarządu z działalności, w tym sprawozdania finansowego za 2019 rok.
 8. Głosowanie nad zatwierdzeniem sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2019 rok.
 9. Głosowanie nad udzieleniem Zarządowi PSP absolutorium za 2019 rok.
 10. Głosowanie nad udzieleniem Komisji Rewizyjnej absolutorium za 2019 rok.
 11. Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego za 2019 rok.
 12. Głosowanie nad zatwierdzeniem sprawozdania Sądu Koleżeńskiego za 2019 rok.
 13. Przedstawienie programu działania Stowarzyszenia na 2020 rok.
 14. Wybory uzupełniające do Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Posadzkarzy.
 15. Wolne wnioski i dyskusja nad zadaniami Stowarzyszenia.
 16. Zakończenie obrad.
 17. Lunch dla uczestników spotkania.

Materiały, których zatwierdzenie podlega kompetencjom Walnego Zebrania, Członkowie PSP otrzymają drogą elektroniczną co najmniej 14 dni przed Walnym Zebraniem. Bardzo prosimy o wcześniejsze zapoznanie się ze wspomnianymi dokumentami co umożliwi merytoryczną dyskusję w trakcie obrad i stworzy warunki do lepszego funkcjonowania Stowarzyszenia.

Przypominamy, że czynne i bierne prawo wyborcze mają Członkowie Zwyczajni nie zalegający ze składkami.

Licząc na niezawodny udział w Walnym Zebraniu łączę koleżeńskie pozdrowienia.

Henryk Wagner
Prezes Zarządu
Polskiego Stowarzyszenia Posadzkarzy