Ważne zmiany podczas Walnego Zebrania PSP

Zmiany w Zarządzie
Rezygnację z funkcji Członka Zarządu złożyli Koledzy Piotr Dziurowicz i Tomasz Legierski. Bardzo dziękujemy Kolegom za czas i pracę poświęconą naszej organizacji. Liczymy na dalszą współpracę w nieco innych rolach.
Nowymi Członkami Zarządu zostali wybrani koledzy Janusz Dziewanowski i Tomasz Kocot. Gratulujemy nowo wybranym i życzymy satysfakcji z pracy na rzecz naszej organizacji.

Zmiany w Komisji Rewizyjnej
Zgodnie z zapisami statutu przeprowadzono wybory do Komisji Rewizyjnej, w których wybrano Witolda Gancarza, Michała Kłopotka i Zbigniewa Piechowicza. Po ukonstytuowaniu, Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został Witold Gancarz. Gratulujemy wyboru i życzymy owocnej pracy.

Walne Zebranie zatwierdziło sprawozdanie Zarządu za 2022 rok i udzieliło mu absolutorium. Zatwierdzono również proponowane przez Zarząd zmiany w Statucie.
 

Zarząd dziękuję uczestnikom Walne Zgromadzenia za udział i konstruktywną dyskusję.